2021 Vasario 12 d.

MITA kvietimas teikti paraiškas „Norway grants“ priemonei ICT srityje

Organizatorius: MITA

Kam naudinga: klasterių nariams – MVĮ ir didelėms įmonėms.

Tikslas: didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą informacinių ir ryšių technologijų srityje.

Tinkami pareiškėjai:

  • Tinkami pareiškėjai yra MVĮ ir didelės įmonės, esančios privačiais juridiniais asmenimis, įsteigtos vienoje iš ES arba EEE EFTA šalių.
  • Kai paraiška teikiama pagal Mažųjų projektų schemą arba įgyvendinti veiklą – „Naujų produktų ar technologijų diegimas“ (Gairių 13.3 papunktis), tinkami pareiškėjai yra MVĮ.
  • Privatus juridinis asmuo, įsteigtas vienoje iš ES arba EEE EFTA šalių, kurio projektą nuspręsta finansuoti iš mechanizmo lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų, turi įsisteigti kaip juridinis asmuo Lietuvos Respublikoje ne vėliau kaip iki projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos.
  • Tinkami partneriai – privatūs ir viešieji juridiniai asmenys registruoti Lietuvoje arba Norvegijoje. Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.

Finansuojama veikla: investicijos būtų skirtos projektams, kurių metu vystomi produktai ar technologijos prisideda prie verslo ir ekonomikos plėtros, visuomenės gerovės didinimo. Pavyzdžiui, informacijos ir ryšių prietaisai, našios skaičiavimo sistemos (ang. high-speed computing), didelės apimties informacijos analizės sistemos, vaizdo ir garso technologijos, kibernetinio saugumo, dirbtinio intelekto, daiktų interneto, duomenų apsaugos, į vartotoją orientuoti skaitmeniniai (ang. Human-centric Digital Age) sprendimai. Investicijos būtų teikiamos technologinių įrankių, įskaitant skaitmenines priemones, Lietuvos įmonėse diegimui. Projektas turi atitikti investicijos sąvoką, pateiktą Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 49 punkto 1 papunktyje – investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusį su esamos įmonės pajėgumo didinimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu. Komercinimo ir diegimo veiklos turi būti įgyvendinamos kartu su veikla – Naujų IRT produktų ar technologijų kūrimas, kaip projekto sudėtinė dalis.

Tinkamos išlaidos:

  • ilgalaikis turtas (materialusis ir nematerialusis);
  • prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos;
  • komandiruotės ir kelionės;
  • darbo užmokestis;
  • netiesioginės išlaidos.

Finansavimo suma: 200 000 – 1 000 000 Eur. Mažųjų projektų schemai – nuo 10 000 iki 200 000 Eur.

Paraiškos priimamos: iki 2021.02.12, 23:59.

Daugiau informacijos: čia.