Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra (toliau – įstaiga) (juridinio asmens kodas 125447177, buveinės adresas J. Balčikonio g. 3, 08247 Vilnius, tel. +370 620 75756) yra Jūsų duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos, kurią atskleidžiate įstaigai apsaugą.

Įstaiga asmens duomenų tvarkymą vykdo vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2016/679 (Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu) ir įstaigos direktoriaus patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo įstaigoje taisyklėmis ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, kurie  nustato fizinių asmenų duomenų tvarkymą.

Įstaigoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnė Žana Mekšraitė, kuri vykdo BDAR 39 straipsnio 1 dalyje nustatytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas. Su ja Įstaigos tvarkomų asmens duomenų galima susisiekti el. p. [email protected], tel. +370 607 88568.

Kada Įstaiga įgyja teisę tvarkyti Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes tvarkome tik:

 • gavę Jūsų aiškiai išreikštą sutikimą, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais Įstaigos apibrėžtais tikslais;
 • sudarant ir vykdant sutartis su Jumis;
 • jei tai būtina vykdant Įstaigos teisines prievoles.

Kaip Įstaiga tvarko Jūsų duomenis?

Jūsų duomenys Įstaigoje tvarkomi teisėtu, skaidriu ir sąžiningu būdu, iš anksto apibrėžtais tikslais, užtikrinant duomenų mažinimo principą (t. y. renkant tik tiek duomenų, kiek jų reikia paslaugai suteikti), užtikrinant Jūsų duomenų tikslumą ir savalaikį atnaujinimą, užtikrinant duomenų saugumą ir saugojimą ne ilgiau nei to reikia numatytiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais Įstaiga tvarko?*

*Čia neminima vidaus administravimo tikslais (personalo valdymo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymo ir naudojimo tikslais (tame tarpe viešųjų pirkimų vykdymo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo), raštvedybos tvarkymo tikslais) tvarkomi darbuotojų, prekių ir paslaugų tiekėjų ir jų darbuotojų bei klientų ir jų darbuotojų asmens duomenys.

Įstaiga nerenka ir netvarko specialių kategorijų Jūsų asmens duomenų, išskyrus Įstaigos personalo duomenis, tvarkomus vidaus administravimo tikslais. Specialių kategorijų asmens duomenys –  duomenys, susiję su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimai, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie Jūsų teistumą.

Iš kur Įstaiga gauna Jūsų asmens duomenis ir kas gali jais naudotis?

Įstaiga tvarkome tiesiogiai iš Jūsų pačių gautus asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate, kai kreipiatės dėl Įstaigos teikiamų paslaugų ir jomis naudojatės, pildote duomenų ir registracijos į renginius anketas, registruodamiesi Įstaigos valdomose duomenų bazėse. Taip pat Jūsų duomenis Įstaiga gauna iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, savininkas ar kitaip su juridiniu asmeniu susijęs asmuo.

Iš trečiųjų šalių (LR Statistikos departamentas, UAB Credit info Lietuva ar kt.) Jūsų duomenis renkame tik tiek, kiek tai susiję su Jūsų atstovaujamu juridiniu asmeniu paslaugų teikimo poveikio vertinimo tikslais.

Įstaigos tvarkomi Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai:

 • tik rašytinio susitarimo su trečiąja šalimi pagrindu;
 • tik iš anksto informavus duomenų subjektą apie jo duomenų perdavimą trečiosioms šalims;
 • tik gavus aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tokiam perdavimui atlikti.

Jūs būsite iš anksto informuoti apie bet kokius Įstaigoje vykdomus Jūsų asmens duomenų perdavimo veiksmus.

Slapukų politika

Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš interneto svetainės į jūsų kompiuterio standųjį diską. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius. Slapukus naudoja dauguma interneto svetainių, nes jie yra viena iš daugybės priemonių, kurios padeda pritaikyti interneto turinį prie naudotojų poreikių. Slapukai leidžia interneto svetainėms teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį).

Slapukų sąrašas

Kiek saugi yra Jūsų informacija?

Įstaiga  įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Įstaigos darbuotojai, tvarkantys Jūsų asmens duomenis, yra pasirašę įsipareigojimus laikyti paslaptyje bet kokią su Jūsų asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

 • teisę būti informuotiems apie savo asmens duomenų tvarkymą Įstaigoje;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę, kad duomenys būtų perkelti;
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Kaip Jūs galite įgyvendinti šias teises?

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, taip pat skundus ar pranešimus Jūs galite teikti Viešajai įstaigai Inovacijų agentūra elektroniniu paštu [email protected], tel. +370 620 75756.

Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų vidaus pasikeitimus. Apie pakeitimus mes pranešime savo interneto svetainėje www.inovacijuagentura.lt