2021 Birželio 30 d.

Kvietimas teikti paraiškas kompensacijoms už darbuotojų testavimą

Organizatorius: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Kodėl naudinga?

Tam, kad verslas sklandžiai ir saugiai galėtų tęsti veiklą, labai svarbu reguliariai testuoti savo darbuotojus. Reguliarus testavimas leidžia itin greitai atsekti užsikrėtimo atvejus, taigi įmonės apsaugo ne tik savo darbuotojus, bet ir aplinkinius, bei gali veikti be priverstinių pertraukų.

Kas gali kreiptis?

Kompensacijos darbuotojų testavimui pagal priemonę „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ gali kreiptis įmonė arba verslininkas, priskiriami smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV), ir atitinkantys šias sąlygas:

  • Yra sudaryta sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaiga (ASPĮ), kuri turi teisę atlikti COVID-19 tyrimus. Licencijuotų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą galite peržiūrėti VASPVT puslapyje.
  • COVID-19 tyrimai atliekami įmonės darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį už atlyginimą, individualiosios įmonės savininkams (arba paskirtiems individualiosios įmonės vadovams, kai su jais sudaroma civilinė sutartis), mažosios bendrijos vadovams (arba mažosios bendrijos atstovams), tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikriesiems nariams ir verslininkams.
  • Per pastaruosius trejus mokestinius metus nėra išnaudota 200 tūkst. eurų de minimis(nereikšmingos) valstybės pagalbos suma (pasitikrinti).
  • Paraiškos pateikimo metu įmonei nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla.
  • SVV subjektas nėra gavęs COVID-19 tyrimų išlaidų kompensavimo iš kitų viešųjų lėšų šaltinių.
  • SVV subjektas nevykdo pagrindinės veiklos žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose.

Kiek?

  • Iki 12 eurų už vieną serologinį antikūnų tyrimą.
  • Iki 12 eurų už greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą.

Jei testas kainuoja mažiau nei 12 eurų, bus kompensuojama visa jo kaina.

Didžiausia galima kompensacijos suma (S) vienam pareiškėjui apskaičiuojama pagal formulę S=D x T x K

D – darbuotojų, kuriems planuojama atlikti COVID-19 tyrimus, skaičius;
T – vieno darbuotojo didžiausias galimas testų skaičius (4 vnt. per mėn.);
K – didžiausia galima kompensuoti testo kaina (iki 12 eurų).

Didžiausia galima kompensacijos suma negali viršyti de minimis valstybės pagalbos likučio.

Iš viso kompensacijoms darbuotojų testavimui skiriama 30 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Terminai

Kompensacijos bus skiriamos už tyrimų išlaidas, patirtas nuo 2021 m. vasario 23 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.

Paraiškas ir atliktų tyrimų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus galima teikti nuo 2021 m. kovo 29 d. iki 2021 m. birželio 30 d. Kvietimas teikti paraiškas gali būti stabdomas anksčiau, jei pasibaigs priemonei skirta lėšų suma.

Kaip veikia?

Dėl kompensacijos reikia kreiptis į INVEGĄ ir pateikti paraišką elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.