2021 Spalio 27 d.

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „SmartInvest LT+“ 3 kvietimas Nr. 01.2.1-LVPA-K-823-03

Kam naudinga: užsienio investuotojui

Tikslas: pritraukti į Lietuvos Respubliką mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“, numatytus MTEPI prioritetus.

Tinkami pareiškėjai: užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys)) daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

Finansuojama veikla: tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas; tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra.

Finansuojama: Aprašo 10.1 papunktyje nurodytai veiklai – 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų) ir Aprašo 10.2 papunktyje nurodytai veiklai – 4 500 000 Eur (keturi milijonai penki šimtai tūkstančių eurų).

Paraiškos priimamos: 2021 m. spalio 27 d. 24.00 val.

Daugiau informacijos