2021 Spalio 31 d.

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Inostartas“ (SVV subjektams, veiklą vykdantiems Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose)

Tikslas: Skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbus įmonės viduje.

Tinkami pareiškėjai: SVV subjektams, veiklą vykdantiems Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose

Finansuojama veikla: Priemonės finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nurodytos finansuojamos veiklos: Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla: inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklų 2-6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas), 4 punkte; Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla: tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose labai mažose įmonėse, mažose įmonėse, vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ) ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo; Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta veikla: inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 7-9 etapus, nurodytus MTEP etapų klasifikacijos apraše.

Paraiškos priimamos: Paraiškos per DMS turi būti pateiktos MITA iki 2021 m. spalio 31 d. 24:00 val.

Daugiau informacijos: https://esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemones-nr-01-2-1-mita-t-852-inostartas-finansavimo-salygu-aprasa-nr-1-svv-subjektams-veikla-vykdantiems-vilniaus-kauno-klaipedos-miestuose-ir-rajonuose