2021 Spalio 31 d.

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Inočekiai“ (brandiesiems inovatoriams)

Kam naudinga: Brandžiam inovatoriui ir juridiniams asmenims, vykdantiems ar ketinantiems vykdyti MTEP veiklas

Tikslas: Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Tinkami pareiškėjai: Juridiniai asmenys (išskyrus mokslo ir studijų institucijas), vykdantys ar ketinantys vykdyti MTEP veiklas; Brandusis inovatorius – pareiškėjas, paraiškos registravimo įgyvendinančioje institucijoje dieną vykdantis veiklą daugiau kaip 1 metus, turintis patirties mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) srityje (per paskutinius 3 metus yra vykdęs vieną ar daugiau MTEP projektų) ir jo metinės veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

Finansuojama veikla: Priemonės finansavimo sąlygų apraše nurodytos finansuojamos veiklos, skirtos brandiesiems inovatoriams: 1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas. 2. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

Paraiškos priimamos: Paraiškos per DMS turi būti pateiktos MITA iki 2021 m. spalio 31 d. 24:00 val.

Daugiau informacijos: https://esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-2014-2020-m-europos-sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-priemones-nr-01-2-1-mita-t-851-inocekiai-finansavimo-salygu-aprasa-nr-1-brandiesiems-inovatoriams-1