2021 Vasario 02 d.

Kvietimas „Strategic alliances for the uptake of advanced technologies by SMEs on the economic recovery“

Kam naudinga: klasteriams, technologiniams centrams, MVĮ.

Tikslas: prisidėti prie Europos Komisijos ekonomikos atkūrimo paketo, sukuriant strateginius aljansus tarp pažangių MVĮ ir tradicinių MVĮ, susiduriančių su poreikiu prisitaikyti prie pokrizinės ekonominės aplinkos, daugiausia dėmesio skiriant pažangių technologijų diegimo pranašumams. Galutinis šio kvietimo teikti paraiškas tikslas – prisidėti prie pažangių technologijų plitimo ir sklaidos visose MVĮ Europoje ir paskatinti ekonomikos atsigavimą.

Tinkami pareiškėjai:

  1. klasteriai;
  2. technologijų centrai;
  3. tradiciniai MVĮ ir pažangūs MVĮ (tradicinės MVĮ – dar netaikė naujų technologijų, bet planuotų tai daryti, pažangios MVĮ – turinčios inovatyvų verslo modelį, kuria ir komercializuoja pažangias technologijas, produktus, aplikacijas).

Projekto konsorciume dalyvaujantys klasteriai gali atstovauti to paties ar susijusios sektoriaus įmonės. Jei technologijų centrai nėra oficialūs siūlomo projekto naudos gavėjai, pareiškėjai savo paraiškoje turi parodyti, kaip jie ketina užtikrinti savo bendradarbiavimą projekto metu. Projekto konsorciumą turi sudaryti bet 3 juridiniai asmenys iš skirtingų valstybių.

Finansuojama veikla:

1) parengiamoji veikla – pareiškėjų prašoma pasiūlyti parengiamąją veiklą, kuri, jų manymu, yra svarbi kuriant MVĮ aljansus ir įmonėms pritaikant naujas technologijas. Labai svarbu, kad visa parengiamoji veikla būtų aiškiai susijusi su šiame kvietime teikti pasiūlymus nustatytu tikslu ir būtų tinkamai pagrįsta;

2) pagrindinė veikla – užmegzti strateginius aljansus tarp tradicinių MVĮ, kurios susiduria su panašiais iššūkiais dėl pažangių technologijų pritaikymo savo pramoninėje ekosistemoje, pirmiausia atskirose grupėse, o vėliau sujungiant jas į kiekvienos ekosistemos grupes; remti strateginius aljansus užmezgant ryšį su ES pažangiomis MVĮ, kurios gali pasiūlyti sprendimus tiek tiesiogiai, tiek per hakatonus; suorganizuoti bent vieną virtualų bendradarbiavimo (matchmaking) renginį, sekantį ir papildantį kiekvieną hakatoną; organizuoti techninę pagalbą, kurią teikia technologijų centrai, kad tradicinės MVĮ, kurios naudojasi projektu, pasinaudotų pasirinktomis technologijomis; teikti verslo paramą pritaikant technologijas jų klasterio MVĮ; sudaryti galimybes gauti viešąjį ir privatų finansavimą šioms technologijoms pritaikyti; nustatyti galimybes ir grėsmes, su kuriomis susiduria MVĮ, kol jos ketina įdiegti pažangias technologijas, ir pateikti tinkamas pramonės politikos rekomendacijas; organizuoti komunikacijos ir sklaidos veiklą, kad būtų sutelktos ES tradicinės ir pažangios MVĮ ir būtų dalinamasi gerąja patirtimi su kitomis organizacijomis ir technologijų centrais;

3) papildoma veikla – parengti „gairių ir išmoktų pamokų“ ataskaitą apie tai, kaip klasteriai ir technologijų centrai galėtų teikti geresnę techninę pagalbą ir paramą toms MVĮ, kurios siekia perimti pažangias technologijas; parengti rekomendacijas ir ataskaitą dėl strateginės technologinės autonomijos ES valstybėms narėms ir atskiriems regionams; organizuokite mažiausiai du tarpusavio susitikimus, siekiant patirtimi ir rezultatais.

Finansuojama suma:

  • bendras biudžetas – 5 000 000 Eur;
  • finansavimas vienam projektui – nuo 2 000 000 Eur iki 3 000 000 Eur;
  • finansavimo intensyvumas – iki 90 proc.;
  • tikimasi finansuoti 2 projektus.

Paraiškos priimamos: iki 2021.02.02.

Daugiau informacijos: čia.