2021 Rugsėjo 20 d.

Priemonės „E. KOMERCIJOS MODELIS COVID-19“ kvietimas teikti paraiškas

Tikslas: paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.

Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), kurios:

 1. veikia ne trumpiau kaip vienerius metus;
 2. pačių pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Finansuojama veikla: e. komercijos modelių diegimas MVĮ, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:

 1. klientų savitarnos sprendimus gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus;
 2. išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Finansavimas: nuo 10 000 iki 50 000 Eur, finansavimo intensyvumas – 75 proc.

Finansuojamos išlaidos:

 1. tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos;
 2. projekto vykdymas – tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos; programavimo darbų išlaidos; projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e. komercijos modelio diegimu susijusias būtinas užduotis, darbo užmokestis.

Naudos ir kokybės kriterijai:

 1. Viešųjų investicijų poveikis pareiškėjo pajamų augimo potencialui;
 2. Pareiškėjo pajamų kritimas.

Stebėsenos kriterijai (po projekto):

 1. Subsidijas gaunančių įmonių skaičius (pasiekiamas automatiškai gavus finansavimą);
 2. Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) (nuosavos lėšos projektui);
 3. Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas.

Paraiškos priimamos: iki 2021.09.20, per Duomenų mainų svetainę.

Daugiau informacijos: čia.