2020 Rugpjūčio 31 d.

MITA kvietimas pagal priemonę „Turizmo inovacijos“

Organizatorius: MITA

Tikslas: skatinti inovacinę veiklą turizmo sektoriuje, kuriant ir tobulinant turizmo paslaugas, tobulinant turizmo paslaugų rinkodarą, apmokant turizmo sektoriaus darbuotojus.

Kam naudinga: turizmo srities klasteriams (reikalingas asociacijos statusas), šių klasterių įmonėms, kitų klasterių įmonėms, kurios įgyvendina turizmo veiklą.

Galimi pareiškėjai:

  1. paraiškos vertinimu metu pareiškėjas yra turismo paslaugas teikiantis juridinis asmuo (l. maža, maža, vidutinė arba didelė įmonė) arba Lietuvos Respublikoje registruota turismo verslo asociacija;
  2. juridinių asmenų registre registruotas ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d.;
  3. metinės pareškėjo veiklos pajamos per paskutinius finansinius metus (arba nuo veiklos registravimo dienos) iki paraiškos pateikimo dienos yra ne mažesnės kaip 3 000 Eur (netaikoma turizmo verslo asociacijoms);
  4. turi teisę gauti de minimis pagalbą;

Kiti reikalavimai

Partneriai negalimi.

Finansuojama veikla:

  1. turizmo paslaugų ir turismo verslo modelių kūrimas ir tobulinimas;
  2. turizmo paslaugų rinkodara;
  3. turizmo sektoriaus darbuotojų mokymai.

Pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką pagal kiekvieną Kvietimo 3.1 punkte nurodytą remiamą veiklą.

Finansuojamos išlaidos (priklausomai nuo veiklos): darbo užmokesčiui; programinės įrangos ir (ar) duomenų bazių kūrimui; intelektinės nuosavybės apsaugos ir (ar) teisių į ją įsigijimui; rinkodaros ir (ar) prekių ženklų vertės kūrimui; darbuotojų mokymų ir su mokymų organizavimu susijusių paslaugų įsigijimui; trumpalaikio ir (ar) ilgalaikio turto (išskyrus nekilnojamojo turto) įsigijimui ar nuomai; netiesioginėms išlaidoms.

Finansavimo suma (priklausomai nuo veiklos):  įmonei – iki 38,5 tūkst. Eur, asociacijai – 66 tūkst. Eur. Bendras biudžetas – 2 mln. Eur.

Finansavimo intensyvumas: 100 proc.

Paraiškos priimamos: iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. per MTEPIS.

Daugiau informacijos ir konsultacijos: čia.